Regulamin

Riya Sokół EMPIRE

Regulamin

( dalej: Regulamin)

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Riya Sokol EMPIRE, działalności gospodarczej, NIP: 526 272 4109, REGON: 141754155, adres: ul. C. Śniegockiej 10/12 00-430 Warszawa, reprezentującej Riyę Sokół w rozumieniu wskazanym w §1 poniżej („Definicje”). Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów (dalej: formularz, zgłoszenie lub umowa) o udziale w Eventach, wykładach i sesjach autorstwa Riyi Sokół.

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, strona umowy z Organizatorem, zamawiająca udział w Kursie bądź Evencie, działająca na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://riyasokol.com/regulamin-2/ .
 3. Serwis – serwis internetowy www.riyasokol.com, www.kursy.riyasokol.com, facebook i clickmeeting.com, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów. Na rzecz klientów udostępniane są w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalające na realizację zawartych w Serwisie Umów.
 4. Event – kurs online lub wydarzenie, kurs online lub wydarzenie, zainicjowane, tworzone przez Riya Sokol EMPIRE, polegające na przeprowadzaniu
  działań rozrywkowych lub/i edukacyjnych, związanych z samorozwojem i dziedzinach pokrewnych. Zajęcia edukacyjne poświęcone wybranemu tematowi z zakresu rozwoju osobistego; mają charakter teoretyczny i praktyczny i są prowadzone w formie wykładu, konferencji, sympozjum, warsztatów- albo online albo na żywo. Spotkania są określone co do dnia i godziny.
 5. Sesja– coachingowa konsultacja, spotkanie indywidualne.
 6. Usługi– event lub/i sesja
 7. Organizator – Riya Sokol EMPIRE. 


§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Riya Sokol EMPIRE zapewnia funkcjonalności, które dają Klientowi możliwość zawarcia Umowy na poszczególne Usługi: Eventy i sesje.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Riya Sokol EMPIRE i Klienta.
 3. Riya Sokol EMPIRE nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.
 4. Klient nie może zawrzeć poprzez Serwis Umowy na Produkty w sposób anonimowy ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami.

§3. Warunki uczestnictwa w Eventach i Sesjach Riyi Sokół

 1. Warunkiem korzystania z usług Riyi Sokół jest złożenie zamówienia przez stronę internetową https://kursy.riyasokol.com i wypełnienie formularza (stanowiącego umowę) oraz podpisanie wymaganych załączników celem przekazania Riyi Sokół danych niezbędnych oraz Potwierdzenia Warunków Uczestnictwa w Eventach lub sesji. Po przekazaniu przez Klienta danych wskazanych w formularzu, a przed rozpoczęciem Eventu lub Sesji Klient otrzyma mailowo wszystkie informacje dotyczące spotkania i przyborów do niego potrzebnych.  
 2. Płatność za usługi następuje poprzez dokonanie wpłat przez stronę internetową https://kursy.riyasokol.com
 3. Wpłata powinna być dokonana w momencie złożenia zamówienia.
 4. W przypadku braku płatności za zamówienie Organizator prześle na zarejestrowany przez klienta adres email przypomnienie o płatności. Po 2 dniach od przesłania przypomnienia w przypadku braku płatności zamówienie zostanie skasowane.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy: 1.osoba składająca zamówienie nie spełnia chociaż jednego warunku określonego w regulaminie; 2.osoba składająca zamówienie wypełniła formularz niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Organizatora; 3.osoba składająca zamówienie jest dłużnikiem Riya Sokół pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub wyrządziła Riyi Sokół jakąkolwiek szkodę; 4.osoba składająca zamówienie działa z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.
 6. W razie ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych powyżej, Organizator poinformuje o tym fakcie Klienta przesyłając informację na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w Eventach lub Sesji Riyi Sokół w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z powyższym regulaminem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu eventu, w sytuacji niezależnych od Organizatora, takich jak pandemia czy inne okoliczności. W takiej sytuacji, Organizator zobowiązuje się do przeniesienia eventu na inny termin i poinformowania o tym Uczestników.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu opłaty w postaci vouchera, do wykorzystania w sklepie Riya Sokol EMPIRE.
 10. Zapłata za Usługę jest jednocześnie zgodą na otrzymywanie przez Klienta faktury lub rachunku drogą elektroniczną oraz wpisanie go na listę subskrybentów Riyi Sokół oraz informacją o przeczytaniu i akceptacją niniejszego regulaminu.

§4. Usługi Riya Sokol EMPIRE

 1. Eventy odbywają się zgodnie z programem każdego z nich – przesyłanym na maila – każdorazowo dla Klienta zainteresowanego udziałem w Kursie.
 2. Od chwili rozpoczęcia Eventu lub sesji Uczestnik obowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora dotyczących organizacji i przebiegu Eventu lub sesji.
 3. Eventy mogą być organizowane dla z góry określonej liczby osób. Liczba miejsc oraz minimalna liczba Uczestników niezbędna do zrealizowania danego Eventu są ustalane każdorazowo przez Organizatora. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc planowanych przez Organizatora, decyduje kolejność zgłoszeń przez Klientów i wpłaty należności za Usługi.
 4. Ceny usług prezentowane są Klientowi na stronach Serwisu oraz w trakcie składania zamówienia.
 5. Przed rozpoczęciem Eventu lub sesji istotne warunki Eventu lub sesji mogą ulec zmianie, jeśli taka zmiana będzie niezbędna z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu kataklizmów, powodzi, pożarów, zamieszek, wojny, zarządzeń i regulacji rządowych, zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, nagłej choroby prowadzącego lub Organizatora i braku możliwości zapewnienia zastępstwa, o zmianie Organizator niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną Klientów. Klient obowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę, czy też odstępuje od usługi. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Klientowi wszelkie wpłacone przez niego opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od przekazania informacji na temat anulowania Eventu lub sesji i przekazania przez klienta nr konta bankowego, na które ma być wysłany przelew zwrotny.
 6. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy dotyczącej Eventu lub sesji z przyczyn, o których mowa w ust. 4 powyżej, lub w razie odwołania przez Organizatora Warsztatów w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient ma prawo uczestniczyć w Evencie lub sesji zastępczej online o tym samym standardzie lub wybrać przeniesienie zakupionego wstępu na inny termin.
 7. W razie rezygnacji przez Klienta z Eventu lub sesji w trybie innym niż wskazany w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, § 3 ust. 5 lub § 5 poniżej, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania za szkody poniesione w związku z tą rezygnacją.
 8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Eventach lub sesji lub nie skorzystania z Eventu lub sesji w wyznaczonym terminie, Organizator zachowuje prawo do pobranego wynagrodzenia lub udostępnia Uczestnikowi voucher do wykorzystania w sklepie Riya Sokol EMPIRE.

§ 5. Usługa online

 1. Warunkiem koniecznym usługi online i skorzystania z niej jest:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Chrome w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Włączona obsługa plików cookies
  4. Włączona obsługa JavaScript
 2. Organizator nie odpowiada za błędy po stronie Uczestnika w szczególności za błędy połączenia internetowego, błędy oprogramowania zainstalowanego na komputerze/smartfonie, błędy urządzeń podłączonych do komputera, błędy podzespołów komputerowych, błędów obsługi programów komputerowych i obsługi samego komputera bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. Wykupowania usług można dokonywać za pomocą formularza przygotowanego przez Organizatora na stronie https://kursy.riyasokol.com. Aby z nich skorzystać z Uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail. E-mail Uczestnika jest niezbędny do wysłania zawartości i opisu Eventu lub sesji, czy linków do pobrania materiałów szkoleniowych. Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonanie płatności.
 4. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 5. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
 6. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Riya Sokol EMPIRE, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Klientom.
 7. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Riya Sokol EMPIRE lub pobierających z nich dane.
 8. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Riya Sokol EMPIRE zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do usług.
 9. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji na platformie webinarowej lub pobraniu materiałów.
 10. Poszczególne Kursy dostępne w Serwisie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Serwis. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Serwisu.
 11. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 12. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.  
 13. W przypadku wykupienia usług, Uczestnik ma możliwość zadawania pytań Prowadzącemu za pomocą prywatnej grupy na Facebooku, do której dostęp jest uruchamiany po zapisaniu się dany event. Treści generowane na grupie Facebook przez Uczestników, powinny być nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę informacji w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku. Organizator zastrzega sobie prawo moderowania treści wypowiedzi Uczestników, w szczególności te, które: ✓ naruszają przepisy prawa ✓ mogą obrazić innych Uczestników ✓ są treścią reklamową ✓ nie są związane z Warsztatami – nie na temat Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu.
 14. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Event lub sesję oraz materiały z Eventu lub sesji i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.
 15. Klient oświadcza, że nie będzie nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać nagrań w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.
 16. Klient zobowiązany jest korzystać z usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 17. W razie korzystania z usług w sposób sprzeczny z ust. 7 powyżej, Riya Sokol EMPIRE zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do usług.
 18. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Riya Sokol EMPIRE świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Riya Sokol EMPIRE. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie rejestracji lub w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Riya Sokol EMPIRE.
 19. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

§ 6 Klienci- prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. 
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do RIYA SOKOL EMPIRE na adres love@riyasokol.com.
 3. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. RIYA SOKOL EMPIRE zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3.- o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od RIYA SOKOL EMPIRE (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji.

 §9. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych zebranych jest Riyą Sokol EMPIRE.
 2. Administrator informuje, że:
 3. dane zostały zebrane w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Riyą Sokół oraz dla wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,
 4. Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo to można realizować poprzez wysłanie maila na adres love@riyasokol.com z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych
 5. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia korzystanie usług organizowanych w ramach usług Riya Sokol EMPIRE.
 6. Klient wyraża zgodę na przesłanych na wskazany adres mailowy załączników ze zgodami i informacją dotyczącą celów przetwarzania danych osobowych i odsyła do Organizatora przynajmniej zeskanowany i własnoręcznie podpisany dokument.
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://riyasokol.com/polityka-prywatnosci/.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Riya Sokol EMPIRE poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Serwisie, produkty, treści cyfrowe dostępne w ramach usług oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Riya Sokol EMPIRE.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje aż do odwołania lub zmiany.
 2. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, klient ma możliwość: – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a Organizatorem – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl . Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Riya Sokol EMPIRE zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Klienta do Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

Ostatnia aktualizacja: 6.09.2020